IMG One-Day Retreat2023

Date of retreat
Deguei Academy (2F, No. 77, Yanping South Rd.)
Aiqun Center (7F, No. 124-6, Zhongxiao East Rd.)